Procediment d’adhesió

 • Quins són els antecedents del Compromís per a la Sostenibilitat Turística Comarques de Barcelona Biosphere?

La Diputació de Barcelona, a través de les tres marques turístiques de la província, Costa Barcelona, Paisatges Barcelona i Pirineus Barcelona, ostenta des de 2017 la Biosphere Destination, una certificació pionera, basada en els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides, integrats en l’Agenda 2030.

L’any 2018, per la seva feina d’impuls i suport al sector cap a un turisme sostenible, respectuós i compromès amb l’entorn, la Diputació de Barcelona i les tres marques turístiques obtenen la certificació Biosphere Gold.

Finalment l’any 2022, la certificació passa a la categoria Biosphere Platinum, que s’adquireix després d’haver superat un procés d’auditoria i exigeix que, a més de la certificació Biosphere de la mateixa destinació, s’hagi desenvolupat una tasca d’implicació de les empreses, els serveis i les entitats públiques de la destinació, que obtenen la certificació Biosphere Sustainable.

D’aquesta manera, i gràcies a aquesta certificació, les empreses, els serveis turístics i les entitats públiques localitzades en l’àmbit geogràfic de les 12 comarques de Barcelona poden beneficiar-se del programa Compromís per a la Sostenibilitat Turística Comarques de Barcelona Biosphere.

 • Com puc fer l’alta d’adhesió al programa?

Com es pot demanar?

Per iniciar el tràmit cal que et llegeixis detingudament les Determinacions (normativa) del programa i contactis amb l’ens de gestió turística de la teva comarca per tal que validi la sol·licitud d’alta i t’expliqui els passos a seguir.

Una vegada fet això, has d’accedir a la Seu Electrònica de la Diputació de Barcelona amb idCAT Mòbil, un certificat digital personal (idCAT, DNIe, FNMT, etc.) o Cl@ve, emplenes el formulari corresponent a “Alta d’adhesió al programa Biosphere de Turisme” que trobaràs dins l’apartat de Turisme, segueixes les instruccions i adjuntes la documentació necessària:

Aquesta tramitació electrònica es fa d’acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l’article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol empresa o entitat pública vinculada al sector turístic que tingui l’àmbit d’actuació a les comarques de Barcelona.

Quan es pot demanar?

Ens pots contactar durant tot l’any a través del formulari específic. Ens posarem en contacte amb tu per informar-te sobre el període d’adhesió més proper.

Quina documentació cal aportar?

  • DNI del/de la representant legal (només si no utilitzes un certificat electrònic de representant legal)
  • Declaració signada pel/per la representant legal per autoritzar una tercera persona a tramitar l’alta a través de la seu electrònica de la Diputació de Barcelona
   (Descarregar model)
  • Targeta d’identificació fiscal o NIF de l’entitat o empresa (només en cas d’oposar-se a la consulta de serveis interoperables)
  • Ordre SEPA de domiciliació de dèbit directe (només per a empreses). No és obligatori per les empreses que disposin de la distinció Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS)
   (Descarregar model)
  • Document acreditatiu de la distinció amb la Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS) (obligatori per aconseguir l’exempció de la quota)
  • Altres

Una vegada finalitzat el formulari d’alta a la seu electrònica es genera un justificant PDF de la sol·licitud, que hauràs de penjar dins el teu perfil de la plataforma de gestió interna http://cstdbb.cat

 • Quant temps hi han de dedicar les entitats?

El primer any, cal comptar amb dues sessions de formació, l’assessorament personalitzat del consultor expert, el taller de destinació comarcal i el temps que ha de destinar cada entitat per donar compliment als requisits a través de la plataforma informàtica i redactar el Pla de Millora. El procés acostuma a durar uns mesos, en qualsevol cas no supera l’any.

A partir del segon any i successius (anys de renovació del distintiu), caldrà comptar amb una formació a la carta en sostenibilitat turística, l’assessorament personalitzat del consultor expert, l’assistència al taller de destinació comarcal i el temps que ha de destinar cada entitat per actualitzar els requisits de la plataforma Biosphere i el seu Pla de Millora Anual.

 • En què consisteix l’assessorament extern?

A cada entitat adherida se li assigna una empresa assessora, que la guiarà de manera individual i personalitzada en el procés d’adhesió. En la sessió d’assessorament es farà un repàs dels requisits de sostenibilitat que ha de complir la teva entitat. Un cop finalitzada la sessió, l’empresa assessora elaborarà un informe en què constaran els requisits no assolits fins llavors, així com altres recomanacions d’interès.

 • Què és el Taller de Destinació?

El Taller de Destinació és una sessió de treball que et permet posar-te en contacte amb altres empreses i entitats del sector turístic de les comarques de Barcelona per generar una xarxa de coneixement, de sinergies i de cooperació. Es treballen diferents temàtiques d’interès per millorar la competitivitat de la destinació, a través de tallers de creació de producte, workshops, benchmarking, etc.

 • Què és el Pla de Millora?

El Pla de Millora és el registre dels requisits que la teva entitat ha de complir per poder mantenir la seva adhesió al Compromís. Al Pla s’hi han d’introduir millores noves cada any per tal d’assolir una millora contínua en matèria de sostenibilitat.

 • Quan es dona per finalitzat el procés?

L’empresa assessora comprovarà que la teva entitat ha realitzat les millores que se li especificaven per assolir el Compromís i elaborarà el consegüent informe de verificació, que presentarà a la Taula de Sostenibilitat Turística. El pas final és la validació per part de l’Institut de Turisme Responsable. Les empreses que hagin superat tot el procés rebran la certificació Biosphere Sustainable i les destinacions que superin el procés rebran el distintiu Sustainable Committed.

 • Què és i qui compon la Taula de Sostenibilitat Turística?

La supervisió del procés d’adhesió al Compromís per a la Sostenibilitat Turística Comarques de Barcelona Biosphere es farà a través de la Taula de Sostenibilitat Turística, que, convocada periòdicament per l’ens de gestió turística comarcal, supervisarà el compliment dels compromisos de les empreses i serveis. La Taula de Sostenibilitat Turística estarà constituïda per persones representants de diferents agents econòmics i socials amb implicació en l’activitat turística de la teva comarca.

Requisits

 • Quins requisits ha de complir la meva entitat per obtenir el segell?

Per obtenir el segell cal complir els requisits mínims obligatoris anuals:

  • Formalitzar l’adhesió
  • Assistir a totes les sessions formatives anuals
  • Rebre l’empresa consultora per fer l’assessorament
  • Complir amb tots els requisits obligatoris del manual de bones pràctiques
  • Participar al Taller de destinació comarcal
  • Redactar un Pla de Millora anual

Els manuals de bones pràctiques recullen els requisits que s’han de complir i varien segons la tipologia i la realitat turística de la teva entitat. D’una banda, hi ha requisits que són de compliment obligat per disposar del segell. D’altra banda, hi ha requisits recomanables però sí aconsellables per millorar la gestió de la sostenibilitat en la teva entitat.
Els àmbits sobre els quals s’han formulat els diferents requisits són Canvi climàtic, Medi ambient, Social, Economia i Cultura.

 • Com sé si la meva entitat està preparada per obtenir el segell?

L’adhesió al Compromís per a la Sostenibilitat no s’entén com una finalitat sinó com un camí cap a la sostenibilitat turística.
Per tant, sempre que els requisits obligatoris es compleixin, el que es busca és una millora contínua a través de la posada en marxa d’un pla d’acció anual, sempre condicionat per la tipologia, els recursos i la idiosincràsia de la teva entitat.

 • Quan he de renovar la meva adhesió?

El segell es renova anualment. És a dir, les entitats hauran de complir les fases i emplenar la documentació adient en la periodicitat d’un any per poder mantenir el segell. Passat aquest any, la renovació passa per noves sessions formatives i d’assessorament i per plantejar i donar compliment a un nou pla de millora amb noves accions a dur a terme al llarg de l’any; així, any rere any, es dona forma a aquesta millora contínua que es persegueix amb aquest procés.

Cost

 • Quin cost té adherir-s’hi?

Les quotes per pertànyer al programa Compromís per a la Sostenibilitat Turística Comarques de Barcelona Biosphere s’estableixen anualment com a preu públic de la Diputació de Barcelona.

El fet de donar-se de baixa no suposarà l’exempció de les quotes pendents de pagament.

  • La quota anual de primera adhesió és de 70€ + 14,70€ (21% IVA), per un total de 84,70€
  • La quota anual de primera adhesió per a empreses/entitats amb més d’un establiment/servei sota el mateix NIF és de 105€ + 22,05€ (21% IVA), per un total de 127,05€
  • La quota anual de renovació de l’adhesió és de 40€ + 8,40€ (21% IVA), per un total de 48,40€
  • La quota anual de renovació de l’adhesió per a empreses/entitats amb més d’un establiment/servei sota el mateix NIF és de 60€ + 12,60€ (21% IVA), per un total de 72,60€
  • Quota exempta per aquelles empreses/entitats que disposin de la Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS).

Segells Safe Travels

 • Les entitats que vulguin obtenir el segell Safe Travels del WTTC podran fer-ho mitjançant el Compromís per a la Sostenibilitat Turística?

El segell Safe Travels permet als viatgers reconèixer, en qualsevol país del món, les empreses, entitats i serveis públics que hagin adoptat protocols normalitzats de mesures de seguretat i prevenció front la COVID-19.

Poden optar al segell totes les empreses, entitats i serveis públics del sector turístic i de l’economia del visitant que acreditin documentalment una de les següents condicions:

  • Disposar de la certificació o segell de mesures de prevenció front la COVID-19 atorgat per una empresa de certificació oficial
  • Haver estat reconeguda amb el Compromís per a la Sostenibilitat Turística Comarques de Barcelona Biosphere amb posterioritat a setembre del 2020 o haver obtingut la renovació amb posterioritat a aquesta data.

El segell és important de cara als professionals i als agents del sector en disposar d’una credencial reconeguda internacionalment que acredita la implementació de mesures de seguretat i prevenció front la pandèmia.

 • A qui va adreçat i quin cost té el segell Safe Travels?

Va adreçat a totes les empreses i entitats turístiques de la Destinació Barcelona i aquelles relacionades amb el visitant. El cost de gestió del segell és de 25 € més IVA, però en el cas de les empreses membres de Turisme de Barcelona estan bonificades, assumint-ne les despeses el Consorci de Turisme de Barcelona, així com en el cas de la Diputació de Barcelona, que cobreix el cost de les empreses de comarques de Barcelona acreditades amb la certificació Biosphere Sustainable.

 • On figuren les empreses que disposen del segell Safe Travels?

El llistat d’empreses amb el segell Safe Travels, classificades segons tipus d’activitat, es pot consultar a l’enllaç següent.