Les dades personals proporcionades per les entitats membres seran tractades per la Diputació de Barcelona amb la finalitat de realitzar les activitats relatives als serveis i/o accions del Compromís per a la Sostenibilitat Turística Comarques de Barcelona Biosphere.

Us informem que les dades personals facilitades en aquesta sol·licitud es recullen d'acord amb l'article 66 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i seran objecte de tractament d'acord amb el que preveu el Reglament UE 2016/679, de 27 d'abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

Teniu a la vostra disposició la bústia del delegat de protecció de dades (dpd@diba.cat), que resoldrà qualsevol consulta o queixa sobre la vostra privacitat.

Tot i que per aquesta via obtindreu la resposta adequada, podeu presentar, si ho considereu oportú, la reclamació corresponent al web de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT).

Les dades, quan ja no siguin necessàries per a la finalitat que en va motivar la recollida, es conservaran seguint les instruccions de gestió documental i arxiu de la Diputació de Barcelona. Així mateix, no se cediran a persones físiques i jurídiques públiques o privades sense el vostre consentiment, si no és que, per motiu d'una denúncia, s'hagin de facilitar als cossos de seguretat o si ho autoritza una llei.

Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició i limitació al tractament de les vostres dades a la Seu electrònica i presencialment o per correu postal al Registre General de la Diputació de Barcelona, en aquests darrers casos adjuntant fotocòpia del document d'identitat de la persona interessada.

Les dades facilitades podran ser cedides a tercers amb qui la Diputació tingui relació, bé contractual o a través de conveni, per a l'execució del programa.