Procediment d’adhesió

 • En què consisteix l’adhesió al Compromís per a la Sostenibilitat Turística Barcelona Biosphere?

Barcelona compta des de l’any 2011 amb la Certificació Biosphere com a destinació urbana compromesa amb la sostenibilitat . Per tant, les empreses localitzades en l’àmbit geogràfic de Barcelona poden beneficiar-se del Compromís per a la Sostenibilitat Turística Barcelona Biosphere com a primer pas cap a l’acreditació de millores en matèria de sostenibilitat que emprèn una entitat o empresa turística.

 • Com començo el procés d’adhesió?

Caldrà que introdueixis les teves dades i les de la teva entitat en aquest formulari. Un cop rebudes, ens posarem en contacte amb tu i t’enviarem la documentació que has d’omplir per iniciar els tràmits d’adhesió.

 • Quant temps hi han de dedicar les entitats?

A més de les sessions de formació (un parell de matins o tardes) i l’assessorament (un sumatori aproximat de 5 h anuals), cal comptar amb el temps que ha de destinar cada entitat per donar compliment als requisits a través de la plataforma informàtica. Algunes entitats enllesteixen tot el procés amb un  parell de mesos, mentre altres triguen gairebé un any.

 • En què consisteix l’assessorament extern?

A cada entitat adherida se li assigna una empresa assessora, que la guiarà de manera individual i personalitzada en el procés d’adhesió. En la sessió d’assessorament es farà un repàs dels requisits de sostenibilitat que ha de complir la teva empresa. Un cop finalitzada la sessió, l’empresa assessora elaborarà un informe on constaran els requisits no assolits fins al moment, així com altres recomanacions d’interès.

 • Què és el Pla de Millora?

El Pla de Millora és el registre dels requisits que la teva entitat ha de complir per poder mantenir la seva adhesió al Compromís. Al Pla s’han d’introduir millores noves cada any per tal d’assolir una millora contínua en matèria de sostenibilitat.

 • Quan es dona per finalitzat el procés d’adhesió al Compromís?

L’empresa assessora comprovarà que la teva entitat ha realitzat les millores que se li especificaven per assolir el Compromís i elaborarà el consegüent informe de verificació que presentarà a la Taula de Sostenibilitat Turística. El pas final és la validació per part de l’Institut de Turisme Responsable. Les empreses que hagin superat tot el procés rebran la certificació Biosphere Sustainable Lifestyle.

 • Què és i qui composa la Taula de Sostenibilitat Turística?

La supervisió del procés d’adhesió al Compromís per a la Sostenibilitat Turística Barcelona Biosphere es farà a través de la Taula de Sostenibilitat Turística que, convocada periòdicament per l’Ajuntament de Barcelona, supervisarà el compliment dels compromisos de les empreses i serveis.

La Taula de Sostenibilitat Turística estarà constituïda per persones representants de diferents agents econòmics i socials amb implicació en l’activitat turística de la ciutat.

Requisits

 • Quins requisits ha de complir la meva entitat per adherir-se al Compromís per a la Sostenibilitat Turística Barcelona Biosphere?

En el moment en què es formalitza l’adhesió, l’entitat signarà una declaració responsable. Els requisits varien segons la tipologia i la realitat turística de la teva entitat. D’una banda, hi ha requisits que són de compliment obligat per disposar de la certificació. D’altra banda, hi ha requisits recomanables que no són necessaris per obtenir el segell Biospehere Sustainable Lifestyle, però sí aconsellables per millorar la gestió de la sostenibilitat en la teva entitat.
Els àmbits sobre els quals s’han formulat els diferents requisits són:

  • Canvi climàtic
  • Medi ambient
  • Social
  • Economia
  • Cultura
 • Com sé si la meva entitat està preparada per adherir-se al Compromís per a la Sostenibilitat?

L’adhesió al Compromís per a la Sostenibilitat no s’entén com una finalitat sinó com un camí cap a la sostenibilitat turística. Per tant, sempre que els requisits obligatoris es compleixin, el que es busca és una millora contínua a través de la posada en marxa d’un pla d’acció anual, sempre condicionat per la tipologia, els recursos i la idiosincràsia de la teva entitat.

 • Quan he de renovar la meva adhesió?

La renovació del Compromís es realitza anualment. És a dir, les empreses hauran de complir les fases i emplenar la documentació adient en la periodicitat d’un any per poder mantenir la certificació. Passat aquest any, la renovació de l’adhesió passa per noves sessions formatives i d’assessorament (optatiu) i per plantejar i donar compliment a un nou pla de millora amb noves accions a dur a terme al llarg de l’any; i així, any rera any, donant forma a aquesta millora contínua que es persegueix amb aquest procés.

Cost

 • Quin cost té adherir-se?

El cost econòmic de l’adhesió al Compromís per a la Sostenibilitat Turística Barcelona Biosphere, en el cas de les empreses de la ciutat de Barcelona està subvencionat per l’Ajuntament de Barcelona, i per a aquelles empreses ubicades fora de la ciutat però que pertanyen a Turisme de Barcelona, els queda inclòs en la seva quota.

Segell Safe Travels

 • Les entitats que vulguin obtenir el segell Safe Travels del WTTC podran fer-ho mitjançant el Compromís per a la Sostenibilitat Turística?

El segell Safe Travels permet als viatgers reconèixer, en qualsevol país del món, les empreses, entitats i serveis públics que hagin adoptat protocols normalitzats de mesures de seguretat i prevenció front la COVID-19.

Poden optar al segell totes les empreses, entitats i serveis públics del sector turístic i de l’economia del visitant que acreditin documentalment una de els següents condicions:

  • Disposar de la certificació o segell de mesures de prevenció front la COVID-19 atorgat per una empresa de certificació oficial
  • Haver estat reconeguda amb el Compromís per la Sostenibilitat Turística Destinació Barcelona Biosphere amb posterioritat a setembre del 2020 o haver obtingut la renovació amb posterioritat a aquesta data.

El segell és important de cara als professionals i als agents del sector en disposar d’una credencial reconeguda internacionalment que acredita la implementació de mesures de seguretat i prevenció front la pandèmia.

 • A qui va adreçat i quin cost té el segell Safe Travels?

Va adreçat a totes les empreses i entitats turístiques de la destinació Barcelona i aquelles relacionades amb el visitant. El cost de gestió del segell és de 25 euros més IVA, però en el cas de les empreses membres de Turisme de Barcelona estan bonificades, assumint-ne les despeses el Consorci, així com en el cas de la Diputació de Barcelona, que  cobreix el cost de les empreses de comarques de Barcelona amb el distintiu del Compromís per a la Sostenibilitat.

 • On figuren les empreses que disposen del segell Safe Travels?

El llistat d’empreses amb el segell Safe Travels, classificades segons tipus d’activitat, es pot consultar en el següent enllaç.