1. Informació general

El Consorci de Turisme de Barcelona (en endavant, “BARCELONA TURISME”) és una entitat amb personalitat jurídica pública. La constitució de BARCELONA TURISME va ser aprovada mitjançant acord, de 8 de setembre de 1993, de l’Ajuntament de Barcelona, ​​la Cambra de Comerç d’Indústria i Navegació de Barcelona i la Fundació per a la Promoció de Barcelona, ​​publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), núm. 310, de 28 de desembre de 1993. BARCELONA TURISME opera amb el NIF núm. P-5890003-F.

2. Dades de contacte

Adreça postal: Passatge de la Concepció, 7-9, 08008 Barcelona

Telèfon: +34 93 368 97 00

Horari d’atenció: De 9.00 a 14.30 hores i de 15.30 a 18.30 hores (de dilluns a dijous)

De 9.00 a 15.00 hores (divendres)

Adreça electrònica: info@barcelonaturisme.cat

3. Condicions generals d’ús

Les presents condicions generals d’ús i navegació (en endavant, “condicions”), tenen com a objectiu regular la relació entre el titular de la pàgina web, com a prestador del servei, i els usuaris que accedeixen, naveguen i gaudeixen del servei ofert (en endavant, referit de manera individual com a “usuari” o de forma col·lectiva com a “usuaris”).

Si l’usuari continua navegant i fent ús dels serveis que oferim a través de la nostra pàgina web, accepta sense reserves d’algun tipus, les presents condicions d’ús.

El titular de la pàgina web es reserva el dret de modificar les presents condicions en qualsevol moment i en la seva única discreció, de manera que aconsellem a l’usuari que les revisi freqüentment.

4. Propietat intel·lectual i industrial

4.1. Protecció legal dels continguts

El titular de la pàgina web ho és també dels drets d’explotació de propietat intel·lectual i industrial de la pàgina web incloent-ne tots els continguts i elements (a títol enunciatiu, textos, imatges, àudio i vídeos) disponibles des de la pàgina web, així com dels que hi hagi allotjats en llocs de tercers bé perquè són de la seva propietat, bé perquè ha obtingut els drets oportuns per utilitzar-los. Igualment, el titular ha obtingut les autoritzacions oportunes relatives a drets d’imatge dels que apareixen en la seva pàgina web.

Queda prohibida la reproducció total o parcial, còpia o distribució del contingut, sense autorització expressa per part del titular. En cap cas s’entendrà que l’accés i navegació de l’usuari implica una renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets per part del titular de la pàgina web. Així mateix, està prohibit modificar, copiar, reutilitzar, explotar, reproduir, comunicar públicament, transmetre, usar, tractar o distribuir de qualsevol forma la totalitat o part dels continguts i elements de la pàgina web per a propòsits públics o comercials, si no se’n disposa de l’autorització expressa i per escrit del titular.

Per tant, d’acord amb el paràgraf anterior, l’usuari podrà, a més de visualitzar els continguts i elements de la pàgina web, realitzar-ne impressions, còpies o descàrregues sempre que aquestes accions estiguin dirigides exclusivament a l’ús personal i privat.

Queda així mateix prohibit utilitzar les dades de contacte del titular (adreça postal, adreça de correu electrònic) per enviar qualsevol tipus de comunicació comercial, llevat que prèviament es disposi de les necessàries autoritzacions conforme disposa la normativa aplicable.

4.2. Marques i logotips associats

Les marques incorporades a la pàgina web pertanyen al seu titular o a tercers, i es disposa de l’autorització per a l’ús en la pàgina web.

Els qui naveguen per la pàgina web tenen prohibit utilitzar aquestes marques, logotips i signes distintius sense l’autorització del titular o llicència d’ús.

5. Responsabilitat

5.1. Suspensió de la pàgina web

El funcionament de la pàgina web es recolza en servidors d’empreses prestadores de serveis, connectats mitjançant infraestructures de comunicacions de caràcter públic i privat.

El titular de la pàgina web farà tot el possible per garantir-ne el correcte funcionament, però, no pot assegurar l’absència d’interrupcions per raons de tipus tècnic amb la finalitat de realitzar tasques de reparació, i/o manteniment o de manca de cobertura o errades en els equips i/o de les xarxes necessàries per a la transmissió de dades, que són alienes al seu control.

Així, l’accés a la pàgina web es pot veure suspès per causes de força major (causes imprevisibles o que, previstes o previsibles, són inevitables) com ara les s’expressen a continuació a títol enumeratiu, però no limitatiu:

  1. Errors en el subministrament de xarxa elèctrica o telefònica
  2. Atacs amb virus als servidors que suporten la pàgina web
  3. Errors dels usuaris en l’accés la pàgina web
  4. Incendis, inundacions, terratrèmols o altres fets de la natura
  5. Vagues o conflictes laborals
  6. Conflictes bèl·lics o altres situacions de força major

El titular de la pàgina web queda exonerat de qualsevol tipus de responsabilitat si s’arribessin a materialitzar qualsevol de les circumstàncies indicades en aquesta estipulació.

5.2. Responsabilitat de l’usuari

L’usuari utilitzarà la pàgina web per propi compte i risc. Mitjançant l’accés a la pàgina, s’obliga a utilitzar-la d’acord amb el que disposa la legislació i els codis ètics que siguin aplicables, així com les condicions contingudes en les presents condicions d’ús.

Incomplir qualsevol de les normes incloses en aquestes condicions o la legislació en la qual s’emparen, donarà lloc a la responsabilitat de l’usuari davant del titular de la pàgina web i/o davant de tercers, per qualsevol dany o perjudici que pogués causar com a conseqüència de l’esmentat incompliment, amb independència de si això implica materialitzar un il·lícit, una sanció administrativa, una falta o un delicte i donarà dret al titular de la pàgina web a, si s’escau, exigir-ne la responsabilitat en l’àmbit civil, administratiu, laboral o penal que pugui correspondre.

5.3. Responsabilitat del titular

El titular de la pàgina web no es fa responsable de cap dany causat a l’usuari o tercers com a conseqüència d’un incompliment imputable a l’usuari ni tampoc de l’alteració en els equips de l’usuari.

Així mateix, tampoc assumeix cap responsabilitat per intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de virus informàtics o un altre, qualsevol que en sigui la procedència, l’ús indegut de la pàgina web per part de l’usuari ni errors de seguretat motivat per l’incorrecte funcionament dels equips terminals utilitzats per l’usuari.

6. Obligacions de l’usuari

L’usuari no pot, en cap moment modificar, alterar o suprimir qualsevol dada, informació, contingut o element o contingut que es trobi inclòs a la pàgina web.

L’usuari haurà d’utilitzar els serveis que posem a la seva disposició de forma diligent, correcta i lícita. I no pot, sota cap concepte, difondre continguts o propaganda de caràcter racista, pornogràfic, xenòfob o que en general faci apologia d’actes delictius, violents o denigrants per a les persones i els drets fonamentals.

L’usuari no pot incloure programari, virus, programari maliciós o qualsevol altre agent nociu per als sistemes informàtics que puguin danyar o alterar els dispositius o terminals de la companyia o de la resta d’usuaris.

L’usuari serà l’únic responsable dels danys i perjudicis que poguessin ocasionar-se per incomplir les condicions i obligacions exposades en les presents condicions.

L’usuari té prohibit transmetre, incloure o difondre publicitat d’ell mateix o de tercers a través de qualsevol mitjà disponible a la nostra pàgina web, si no n’ha obtingut l’autorització expressa del titular.

7. Hiperenllaços

Les mencions que en la pàgina web es puguin realitzar a altres llocs web de tercers, tindran mer caràcter informatiu. El titular de la pàgina web no desenvolupa ni administra aquestes pàgines ni és titular de les adreces d’Internet esmentades llevat que això s’indiqui de forma expressa. Per això, aquest no serà responsable dels continguts que aquelles incorporin, ni pels danys o perjudicis derivats de l’accés, ni pels generats pels serveis que subministrin.

El titular de la pàgina web autoritza l’establiment d’enllaços i hiperenllaços des d’altres pàgines web. No obstant això, tot aquell que es proposi establir un enllaç entre el seu lloc web i la pàgina web ho farà respectant les següents condicions:

  1. La pàgina web en la qual s’estableixi l’enllaç no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral, als bons costums, a l’ordre públic o a qualssevol drets de tercers.
  2. No es declararà ni es donarà a entendre que el titular de la pàgina web ha autoritzat expressament l’enllaç o que ha supervisat prèviament, assumit o recomanat de qualsevol forma els serveis oferts o posats a disposició en el lloc web que estableix l’enllaç amb la pàgina web. Es recomana per això a qui navegui a la pàgina web que extremi la prudència en la valoració i utilització de la informació, continguts i serveis existents en els llocs enllaçats.
  3. L’establiment de l’enllaç no implica, en cap cas, l’existència de relacions entre el titular de la pàgina web i el titular del lloc web en el qual s’incorpori dit enllaç.

8. Legislació aplicable

BARCELONA TURISME vetllarà per la deguda utilització del web i els continguts, exercitant les accions civils i penals que li corresponguin, especialment en aquells casos d’infracció dels seus drets de propietat intel·lectual i industrial.

Per a aquells casos que sigui possible la submissió voluntària a un fur determinat, el titular de la pàgina web i l’usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, se sotmetran als jutjats i tribunals de Barcelona.