Procediment d’adhesió

En què consisteix l’adhesió al Compromís per a la Sostenibilitat Turística Barcelona Biosphere?

Barcelona compta des de l’any 2011 amb la Certificació Biosphere com a destinació urbana compromesa amb la sostenibilitat . Per tant, les empreses localitzades en l’àmbit geogràfic de Barcelona poden beneficiar-se del Compromís per a la Sostenibilitat Turística Barcelona Biosphere com a primer pas cap a l’acreditació de millores en matèria de sostenibilitat que emprèn una entitat o empresa turística, sense obligació de certificar-se.

Com començo el procés d’adhesió?

Caldrà que introdueixis les teves dades i les de la teva empresa en aquest formulari. Un cop rebudes, ens posarem en contacte amb tu i t’enviarem la documentació que has d’omplir per iniciar els tràmits d’adhesió.

En què consisteix l’assessorament extern?

A cada empresa adherida se li assigna una empresa assessora, que et guiarà de manera individual i personalitzada en el procés d’adhesió. En la sessió d’assessorament es farà un repàs dels requisits de sostenibilitat que ha de complir la teva empresa. Un cop finalitzada la sessió, l’empresa assessora elaborarà un informe on constaran els requisits no assolits fins al moment, així com altres recomanacions d’interès.

Què és el Pla de Millora?

El Pla de Millora és el registre dels requisits que la teva empresa ha de complir per poder mantenir la seva adhesió al Compromís. Al Pla s’han d’introduir millores noves cada any per tal d’assolir una millora contínua en matèria de sostenibilitat.

Quan es dona per finalitzat el procés d’adhesió al Compromís?

L’empresa assessora comprovarà que la teva empresa ha realitzat les millores que se li especificaven per assolir el Compromís i elaborarà el consegüent informe de verificació que presentarà a la Taula de Sostenibilitat Turística. El pas final és la validació per part de l’Institut de Turisme Responsable a través del software del Biosphere Barcelona. Les empreses que hagin superat tot el procés rebran la distinció Barcelona Biosphere com a empreses compromeses amb la sostenibilitat.

Què és i qui composa la Taula de Sostenibilitat Turística?

La supervisió del procés d’adhesió al Compromís per a la Sostenibilitat Turística Barcelona Biosphere es farà a través de la Taula de Sostenibilitat Turística que, convocada periòdicament per l’Ajuntament de Barcelona, supervisarà la distinció a les empreses i serveis en funció del compliment dels compromisos.

La Taula de Sostenibilitat Turística estarà constituïda per persones representants de diferents agents econòmics i socials amb implicació en l’activitat turística de la ciutat.

Requisits

Quins requisits ha de complir la meva entitat per adherir-se al Compromís per a la Sostenibilitat Turística Barcelona Biosphere?

En el moment en què es formalitza l’adhesió, l’empresa signarà aquesta declaració responsable.
Els requisits varien segons la tipologia i la realitat turística de la teva entitat. Per una banda, hi ha requisits que són d’obligat compliment per tal de disposar del distintiu. Per altra banda, hi ha requisits recomanables que no són necessaris per a l’obtenció del distintiu però sí aconsellables per la millora de la gestió de la sostenibilitat en la teva entitat o empresa.
Els eixos sobre els quals s’han formulat els diferents requisits són:

  • Desenvolupament econòmic i inclusió social
  • Treball digne i igualtat de gènere
  • Ús eficient dels recursos, protecció ambiental i canvi climàtic
  • Cultura, diversitat i patrimoni
  • Comunicació i màrqueting responsable

Com sé si la meva entitat està preparada per adherir-se al Compromís per a la Sostenibilitat?

L’adhesió al Compromís per a la Sostenibilitat no s’entén com una finalitat sinó com un camí cap a la sostenibilitat turística.
Per tant, sempre que els requisits obligatoris es compleixin, el que es busca és una millora contínua a través de la posada en marxa d’un pla d’acció anual, sempre condicionat per la tipologia, els recursos i la idiosincràsia de la teva entitat.

Quan he de renovar la meva adhesió?

La renovació del Compromís es realitza anualment. És a dir, les empreses hauran de complir les fases i emplenar la documentació adient en la periodicitat d’un any per poder mantenir el distintiu. Passat aquest any, la renovació de l’adhesió passa per noves sessions formatives i d’assessorament i per plantejar i donar compliment a un nou pla de millora amb noves accions a dur a terme al llarg de l’any; i així, any rera any, donant forma a aquesta millora contínua que es persegueix amb aquest procés.

Cost

Quin cost té adherir-se?

El cost econòmic de l’adhesió al Compromís per a la Sostenibilitat Turística Barcelona Biosphere, en el cas de les empreses de la ciutat de Barcelona està subvencionat per l’Ajuntament de Barcelona, i per a aquelles empreses ubicades fora de la ciutat però que pertanyen a Turisme de Barcelona, els queda inclòs en la seva quota.