Procediment d’adhesió

En què consisteix l’adhesió al Compromís per a la Sostenibilitat Turística Comarques de Barcelona Biosphere?

L’any 2018 la Diputació de Barcelona i les tres marques turístiques de la demarcació, Costa Barcelona, Paisatges Barcelona i Pirineus Barcelona, van rebre la Biosphere Gold Destination, una certificació pionera, basada en els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides, integrats en l’Agenda 2030.
La categoria Gold s’adquireix després d’haver superat un procés d’auditoria i exigeix que, a més de la certificació de Biosphere de la mateixa destinació, s’hagi desenvolupat una tasca d’implicació de les empreses, els serveis i les entitats públiques de la destinació, que obtenen el segell Biosphere Commited Entity.
D’aquesta manera, i gràcies a aquesta certificació, les empreses, els serveis turístics o les entitats publiques localitzades en l’àmbit geogràfic de les 12 comarques de Barcelona poden beneficiar-se del programa Compromís per a la Sostenibilitat Turística Comarques de Barcelona Biosphere.

Com i quan puc començar el procés d’adhesió?

Caldrà que enviïs les teves dades i les de la teva empresa, servei turístic o entitat pública a turisme.sostenible@diba.cat. Un cop rebudes, ens posarem en contacte amb tu i t’explicarem com pots iniciar els tràmits d’adhesió. El distintiu té una periodicitat anual: comença al gener i acaba al desembre, aproximadament. Per tant, si vols iniciar el procés l’any en curs, és imprescindible que contactis amb nosaltres abans que finalitzi el mes febrer.

Quant temps hi han de dedicar les entitats?

El primer any, cal comptar amb dues sessions de formació (2 matins o 2 tardes), l’assessorament personalitzat del consultor expert (5h), el taller de destinació comarcal (3hores) i el temps que ha de destinar cada entitat per donar compliment als requisits a través de la plataforma Biosphere i redactar el Pla de Millora. Algunes entitats enllesteixen tot el procés amb un parell de mesos, mentre altres triguen gairebé un any. A partir del segon i consecutius anys (anys de renovació del distintiu), caldrà comptar amb la formació en sostenibilitat turística (4h), l’assessorament personalitzat del consultor expert (3,5h), l’assistència al taller de destinació comarcal (3h) i el temps que ha de destinar cada entitat per actualitzar els requisits de la plataforma Biosphere i el seu Pla de Millora anual.

En què consisteix l’assessorament extern?

A cada entitat adherida se li assigna una empresa assessora, que la guiarà de manera individual i personalitzada en el procés d’adhesió. En la sessió d’assessorament es farà un repàs dels requisits de sostenibilitat que ha de complir la teva entitat. Un cop finalitzada la sessió, l’empresa assessora elaborarà un informe en què constaran els requisits no assolits fins llavors, així com altres recomanacions d’interès.

Què és el Taller de Destinació?

El Taller de Destinació és una sessió de treball que et permet posar-te en contacte amb altres empreses i entitats del sector turístic de les comarques de Barcelona per generar una xarxa de coneixement, de sinergies i de cooperació. Es treballen diferents temàtiques d’interès per millorar la competitivitat de la destinació, a través de tallers de creació de producte, workshops, benchmarking, etc.

Què és el Pla de Millora?

El Pla de Millora és el registre dels requisits que la teva entitat ha de complir per poder mantenir la seva adhesió al Compromís. Al Pla s’hi han d’introduir millores noves cada any per tal d’assolir una millora contínua en matèria de sostenibilitat.

Quan es dona per finalitzat el procés d’adhesió al Compromís?

L’empresa assessora comprovarà que la teva entitat ha realitzat les millores que se li especificaven per assolir el Compromís i elaborarà el consegüent informe de verificació, que presentarà a la Taula de Sostenibilitat Turística. El pas final és la validació per part de l’Institut de Turisme Responsable. Les entitats que hagin superat tot el procés rebranel distinitu Compromís per a la Sostenibilitat Turística Comarques de Barcelona Biosphere.

Què és i qui compon la Taula de Sostenibilitat Turística?

La supervisió del procés d’adhesió al Compromís per a la Sostenibilitat Turística Comarques de Barcelona Biosphere es farà a través de la Taula de Sostenibilitat Turística, que, convocada periòdicament per l’ens de gestió turística comarcal, supervisarà la distinció a les empreses i als serveis en funció del compliment dels compromisos. La Taula de Sostenibilitat Turística estarà constituïda per persones representants de diferents agents econòmics i socials amb implicació en l’activitat turística de la teva comarca.

Requisits

Quins requisits ha de complir la meva entitat per adherir-se al Compromís per a la Sostenibilitat Turística Comarques de Barcelona Biosphere?

En el moment en què es formalitza l’adhesió, l’entitat signarà una declaració responsable.
Els requisits varien segons la tipologia i la realitat turística de la teva entitat. D’una banda, hi ha requisits que són de compliment obligat per disposar del distintiu. D’altra banda, hi ha requisits recomanables que no són necessaris per obtenir el distintiu però sí aconsellables per millorar la gestió de la sostenibilitat en la teva entitat.
Els àmbits sobre els quals s’han formulat els diferents requisits són:

  • Canvi climàtic
  • Medi ambient
  • Social
  • Economia
  • Cultura

Com sé si la meva entitat està preparada per adherir-se al Compromís per a la Sostenibilitat?

L’adhesió al Compromís per a la Sostenibilitat no s’entén com una finalitat sinó com un camí cap a la sostenibilitat turística.
Per tant, sempre que els requisits obligatoris es compleixin, el que es busca és una millora contínua a través de la posada en marxa d’un pla d’acció anual, sempre condicionat per la tipologia, els recursos i la idiosincràsia de la teva entitat.

Quan he de renovar la meva adhesió?

El Compromís es renova anualment. És a dir, les entitats hauran de complir les fases i emplenar la documentació adient en la periodicitat d’un any per poder mantenir el distintiu. Passat aquest any, la renovació de l’adhesió passa per noves sessions formatives i d’assessorament i per plantejar i donar compliment a un nou pla de millora amb noves accions a dur a terme al llarg de l’any; així, any rere any, es dona forma a aquesta millora contínua que es persegueix amb aquest procés.

Cost

Quin cost té adherir-s’hi?

El cost econòmic de l’adhesió al Compromís per a la Sostenibilitat Turística Comarques de Barcelona Biosphere està gairebé íntegrament subvencionat per la Diputació de Barcelona.

  • El cost anual d’adhesió per a entitats noves és de 80 €.
  • El cost per a entitats que renovin el distintiu és de 40 € / any.

Segells Safe Travels

Les entitats que vulguin obtenir el segell Safe Travels del WTTC podran fer-ho mitjançant el Compromís per a la Sostenibilitat Turística?

El segell Safe Travels permet als viatgers reconèixer, en qualsevol país del món, les empreses, entitats i serveis públics que hagin adoptat protocols normalitzats de mesures de seguretat i prevenció front la COVID-19.

Poden optar al segell totes les empreses, entitats i serveis públics del sector turístic i de l’economia del visitant que acreditin documentalment una de els següents condicions:

  • Disposar de la certificació o segell de mesures de prevenció front la COVID-19 atorgat per una empresa de certificació oficial
  • Haver estat reconeguda amb el Compromís per la Sostenibilitat Turística Destinació Barcelona Biosphere amb posterioritat a setembre del 2020 o haver obtingut la renovació amb posterioritat a aquesta data.

El segell és important de cara als professionals i als agents del sector en disposar d’una credencial reconeguda internacionalment que acredita la implementació de mesures de seguretat i prevenció front la pandèmia.

A qui va adreçat i quin cost té el segell Safe Travels?

Va adreçat a totes les empreses i entitats turístiques de la destinació Barcelona i aquelles relacionades amb el visitant. El cost de gestió del segell és de 25 euros més IVA, però en el cas de les empreses membres de Turisme de Barcelona estan bonificades, assumint-ne les despeses el Consorci, així com en el cas de la Diputació de Barcelona, que  cobreix el cost de les empreses de comarques de Barcelona amb el distintiu del Compromís per a la Sostenibilitat.

On figuren les empreses que disposen del segell Safe Travels?

El llistat d’empreses amb el segell Safe Travels, classificades segons tipus d’activitat, es pot consultar en el següent enllaç.